Gastroenterolog

Marec 2006 • letnik 10, suplement 1

Datum izdaje številke:
10/03/2006
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Učinkovitost omeprazola (kapsul Ultop) pri akutnem in vzdrževalnem zdravljenju in lajšanju simptomov bolnikov z gastroezofagealno refluksno boleznijo

Klinične raz­is­ka­ve so zahtev­na nalo­ga, kar se kaže na več rav­neh: na orga­ni­za­cij­skem, stro­kov­no-znan­stve­nem, doku­men­ta­cij­sko-arhi­var­skem pa tudi finanč­nem. Prav zato je v slo­ven­skem pros­to­ru veli­kih in zahtev­nih kli­nič­nih raz­is­kav raz­me­ro­ma malo.
Znanost kli­nič­nih raz­is­kav in pred­pi­si, ki jih ure­ja­jo, so neiz­pro­sni. Zanesljivost, zau­pa­nje, vero­do­stoj­nost mora­jo biti v vseh fazah raz­is­ka­ve popol­no­ma pre­ver­lji­vi. V majh­nem slo­ven­skem pros­to­ru, kjer vsi pozna­mo drug dru­ge­ga, je torej raz­is­ka­va lahko, naj­brž pa po svoje tudi mora biti, potr­di­tev med­se­boj­ne­ga part­ner­stva, kole­gi­al­no­sti, zau­pa­nja. Glede na geo­graf­sko majh­nost Slovenije in glede na ome­je­no šte­vi­lo stro­kov­nja­kov smo v sodo­bnem glo­ba­li­zi­ra­nem svetu lahko uspeš­ni samo kot tim. Pomemben del tim­ske­ga dela je tudi med­se­boj­na kri­tič­nost. Brez te ni znan­stve­ne­ga raz­vo­ja.

Dobra kli­nič­na raz­is­ka­va ni le tista, ki daje jasne odgo­vo­re na postav­lje­na vpra­ša­nja. Tudi ni dobra izključ­no tista, ki išče in najde odgo­vo­re na ­doslej neod­go­vor­je­na vpra­ša­nja. Da bi se doko­pa­li do pov­sem trd­nih odgo­vo­rov, ki jim lahko zau­pa­mo, je v medi­ci­ni veli­ko­krat treba nare­di­ti na videz podo­bne raz­is­ka­ve, poi­ska­ti sorod­ne odgo­vo­re na podo­bna vpra­ša­nja. Velikokrat se je že zgo­di­lo, da je raz­is­ka­va pogum­no posta­vi­la teme­lje novi dok­tri­ni, nadalj­nje raz­is­ka­ve pa so jih tako raz­rah­lja­le, da je bilo treba zače­ti znova. Iz nič. Zato je pomemb­no dela­ti tudi raz­is­ka­ve, ki so podo­bne dru­gim raz­is­ka­vam in ki navi­dez­no le potr­ju­je­jo in pri­tr­ju­je­jo prejš­njim, tujim rezul­ta­tom. Na ta način v sve­to­vno zaklad­ni­co zna­nja doda­mo kamen­ček, dodat­no potr­di­tev, doda­ten glas, da soglas­je glede posa­mez­ne­ga medi­cin­ske­ga vpra­ša­nja stoji na trd­nih teme­ljih. Pomen takih raz­is­kav – če so seve­da dobro zasno­va­ne – je tudi, da lahko zasta­vi­jo nova vpra­ša­nja, in vča­sih so dra­go­ce­ne prav zara­di njih in zara­di dvo­mov o dote­da­njem vede­nju, ki jih spro­ža­jo. Včasih je večje boga­stvo skri­to ravno v pro­že­nju novih vpra­šanj kot pa v iska­nju odgo­vo­rov na stara vpra­ša­nja.
Obsežna slo­ven­ska ran­do­mi­zi­ra­na kli­nič­na raz­is­ka­va, v kate­ri smo zdra­vi­li bol­ni­ke z gastro­e­zo­fa­ge­al­no ref­luks­no bolez­ni­jo z zdra­vi­lom Ultop, je bila naj­več­ja raz­is­ka­va na podro­čju gastro­en­te­ro­lo­gi­je v Sloveniji. Že samo to dej­stvo postav­lja raz­is­ka­vo na prav poseb­no mesto. Uspelo nam je izpe­lja­ti tako krat­ko­traj­no zdrav­lje­nje bol­ni­kov z vsemi stop­nja­mi te bolez­ni kot tudi zaklju­či­ti dol­go­traj­no, eno­let­no sprem­lja­nje teh bol­ni­kov.
V tem vse­slo­ven­skem pro­jek­tu je sode­lo­va­lo več kot 50 stro­kov­nja­kov s podro­čja gastro­en­te­ro­lo­gi­je in dru­gih podro­čij bio­me­di­cin­skih zna­no­sti. Uspelo nam je potr­di­ti var­nost in učin­ko­vi­tost zdrav­lje­nja gastro­e­zo­fa­ge­la­ne ref­luks­ne bolez­ni z zdra­vi­lom Ultop. Hkrati pa je raz­is­ka­va odpr­la pomemb­no novo vpra­ša­nje, na kate­ro tudi v sve­to­vnem meri­lu še ni jas­ne­ga odgo­vo­ra: kakš­na je učin­ko­vi­tost krat­ko­traj­ne­ga zdrav­lje­nja ne-ero­ziv­ne gastro­e­zo­fa­ge­al­ne ref­luks­ne bolez­ni z blo­ka­tor­ji pro­ton­ske črpal­ke. Morda prav to vpra­ša­nje daje tej raz­is­ka­vi poleg vsega nave­de­ne­ga še naj­več­jo težo. Dileme torej ni. Pot je začr­ta­na. (Po)išči­mo odgo­vor.

Borut Štabuc
Borut Kocijančič
Marijan Ivanuša

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Marec 2006 • letnik 10, suplement 1

Pregled prispevkov v reviji

UVODNIK
SODELAVCI
IZVLEČEK
1. UVOD
2. NAMEN RAZISKAVE
3. METODE DELA
4. REZULTATI 
4.1. Akutna faza
4.1.1. Bolniki
4.1.2. Simptomi in znaki bolezni
4.1.3. Učinkovitost
4.1.4. Varnost
4.1.5. Končna ocena zdravljenja
4.2. Vzdrževalna faza
4.2.1. Bolniki
4.2.2. Učinkovitost
4.2.3. Varnost
4.2.4. Končna ocena zdravljenja
5. ZAKLJUČEK
6. LITERATURA

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​