Gastroenterolog

November 2005 • letnik 9, številka 21​​

Datum izdaje številke:
05/11/2005
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je revi­ja Slovenskega zdru­že­nja za gastro­­­en­te­ro­lo­gi­jo in hepa­to­lo­gi­jo, ki zdru­žu­je spe­ci­a­li­ste raz­lič­nih strok. Za ena­ind­vaj­se­to šte­vil­ko je ured­ni­štvo pre­je­lo sku­paj devet­najst stro­kov­nih pri­spev­kov s podro­čja inter­ni­sti­ke, pedi­a­tri­je, kirur­gi­je rent­ge­no­lo­gi­je, kolo­prok­to­lo­gi­je in sploš­ne medi­ci­ne. Recenzenti so za obja­vo izbra­li tri­najst stro­kov­nih pri­spev­kov, kate­rih tema­ti­ka ne bo pred­stav­lje­na na 42. stro­kov­nem sre­ča­nju v Rogaški sla­ti­ni. S tem posta­ja Gastroenterolog revi­ja, ki objav­lja pre­gled­ne, raz­is­ko­val­ne in stro­kov­ne pri­spev­ke. V pri­hod­nje bomo še vedno objav­lja­li pri­spev­ke s stro­kov­nih sre­čanj, ven­dar v poseb­nih šte­vil­kah, suple­men­tih.

Dolgotrajno ente­ral­no hra­nje­nje je pred­met mno­gih raz­prav. Enteralno hra­nje­nje po cevki skozi gastro­sto­mo ima šte­vil­ne pred­no­sti pred dru­gi­mi obli­ka­mi ente­ral­ne­ga hra­nje­nja in pred paren­te­ral­nim hra­nje­njem. Pri bol­ni­kih, ki potre­bu­je­jo ente­ral­no hra­nje­nje manj kot 30 dni, se pri­po­ro­ča hra­nje­nje po nazo­ga­strič­ni sondi, pri bol­ni­kih, ki potre­bu­je­jo ente­ral­no pre­hra­no dlje časa, pa obi­čaj­no nare­di­mo gastro­sto­mo ali jeju­no­sto­mo. Od leta 1980, ko je bila prvič opi­sa­na per­ku­ta­na endo­skop­ska gastro­sto­mi­ja (PEG), je ­postal endo­skop­ski način meto­da izbi­re za izde­la­vo gastro­sto­me, saj ga odli­ku­je mini­mal­na inva­ziv­nost, ima malo neže­le­nih učin­kov, hospi­ta­li­za­ci­ja ni potreb­na, gastro­sto­mi­ja pa je tudi cenej­ša od kirur­ške­ga pose­ga.

Indikacije in zmož­no­sti za PEG so se v ­zadnjih letih v Sloveniji spre­me­ni­le. Danes dela­jo PEG gastro­en­te­ro­lo­gi-endo­sko­pi­sti na več­i­ni gastro­en­te­ro­lo­ških oddel­kov. Morda bodo ti član­ki izziv za pri­pra­vo slo­ven­skih pri­po­ro­čil za indi­ka­ci­je in za posto­pek PEG.

Ulcerozni koli­tis in Crohnova bole­zen se pri 25-30 % bol­ni­kov poja­vi­ta pred 20. letom sta­ro­sti. Optimalna obra­vna­va takih bol­ni­kov teme­lji na ­dobrem pozna­va­nju dia­gno­stič­nih, tera­pevt­skih in nutri­cij­skih meril. Pred­stavljena meri­la iz Porta so rezul­tat soglas­ja med člani delo­vne sku­pi­ne za kro­nič­ne vnet­ne čre­ves­ne bolez­ni pri Evropskem zdru­že­nju za pedi­a­trič­no gastro­en­te­ro­lo­gi­jo, hepa­to­lo­gi­jo in pre­hra­nje­va­nje (ESPG­HAN).

V pre­gled­nem član­ku so pri­ka­za­ni pato­ge­ne­za, kli­nič­na slika in zdrav­lje­nje hiper­li­pe­mič­ne­ga pan­kre­a­ti­ti­sa. Blaga do zmer­na hiper­tri­gli­ce­ri­de­mi­ja pri akut­nem alko­hol­nem ali bili­ar­nem pan­kre­a­ti­ti­su je veli­ko pogo­stej­ša kot sam hiper­li­pe­mič­ni pan­kre­a­ti­tis, saj je hiper­tri­gli­ce­ri­de­mi­ja vzrok za 1-4 % vseh akut­nih pan­kre­a­ti­ti­sov. O akut­nem hiper­li­pe­mič­nem pan­kre­a­ti­ti­su lahko govo­ri­mo, ko je kon­cen­tra­ci­ja serum­skih tri­gli­ce­ri­dov v prvih 24 urah simp­to­mov bolez­ni višja od 30 mmol/L in so izklju­če­ni drugi vzro­ki pan­kre­a­ti­ti­sa.

S podro­čja radi­o­lo­gi­je objav­lja­mo dva pri­spev­ka o vlogi radi­o­lo­ških pre­i­skav pri zasev­kih kolo­rek­tal­ne­ga raka v ­jetrih in pri mezen­te­rič­ni trom­bo­zi. Računalniška tomo­gra­fi­ja s portal­nim oja­če­njem je nujna za oceno resek­ta­bil­no­sti in za načr­to­va­nje ope­ra­ci­je zasev­kov kolo­rek­tal­ne­ga raka v ­jetrih, je spo­ro­či­lo intre­ven­cij­skih radi­o­lo­gov in tima za obra­vna­vo bol­ni­kov s pri­mar­ni­mi in sekun­dar­ni­mi tumor­ji jeter.

Ob sumu na mezen­te­rič­no ishe­mi­jo brez doka­za­ne­ga vzro­ka zanjo in v pri­me­rih, ko načr­tu­je­mo endo­va­sku­lar­no zdrav­lje­nje, se pri­po­ro­ča digi­tal­na sub­trak­cij­ska angi­o­gra­fi­ja, ker naj­za­nes­lji­ve­je od vseh sli­kov­nih metod pri­ka­že spre­mem­be na mezen­te­rič­nem žilju.

S podro­čja kolo­prok­to­lo­gi­je objav­lja­mo pri­spe­vek, ki obra­v­na­va rek­tal­no gono­re­jo in kla­mi­dij­ski prok­ti­tis, dve naj­po­go­stej­ši spo­lno pre­nos­lji­vi bak­te­rij­ski bolez­ni danke.

Kakovost zdrav­ni­ko­ve­ga dela se zrca­li v dobri oskr­bi bol­ni­kov, v zmanj­še­va­nju stro­škov in v več­jem zado­volj­stvu bol­ni­kov. Zato smo v to šte­vil­ko uvr­sti­li raz­is­ko­val­ni pri­spe­vek s podro­čja kako­vo­sti v zdrav­stvu. Namen raz­is­ka­ve je bil ana­li­zi­ra­ti sta­liš­ča zdrav­ni­kov do kako­vo­sti in dose­da­nji način dela zdrav­ni­kov zaseb­ni­kov ter ugo­to­vi­ti, ali se v zdrav­stvu pri­bli­žu­je­mo celo­vi­te­mu obvla­do­va­nju kako­vo­sti. Raziskovalka ugo­tav­lja, da rutin­sko delo s paci­en­ti pre­vla­du­je in da ni zbi­ra­nja infor­ma­cij, ki bi bile osno­va za vred­no­te­nje in izbolj­še­va­nje dela; zdrav­ni­ki pa se ven­dar­le vse bolj zave­da­jo pome­na celo­vi­te­ga obvla­do­va­nja kako­vo­sti.

Zahvaljujemo se vsem avto­rjem, recen­zen­tom, sode­lav­cem in spon­zor­jem, ki so omo­go­či­li izid 21. šte­vil­ke Gastroenterologa. Prepričani smo, da so stro­kov­ni pri­spev­ki za vse zani­mi­vo bra­nje, da pa bodo tudi v pomoč pri vsak­da­njem delu in spod­bu­da za nadalj­nje znan­stve­no­ra­zi­sko­val­no delo na podro­čju gastro­en­te­ro­lo­gi­je.

Prof. dr. Borut Štabuc

Ogled revije

Ogled celotne številke revije November 2005 • letnik 9, številka 21​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Perkutana endoskopska gastrostomija – šestletne izkušnjeMiroslav Vujasinović, Borut Rijavec, Miha Lučovnik, Boris Rijavec
Možnost zmanjšanja tveganja peristomalne okužbe po perkutani endoskopski gastrostomijiDavorin Dajčman
Krvavitev v trebušno votlino kot zaplet po perkutani endoskopski gastrostomijiBoris Rijavec, Borut Rijavec
Dolgotrajno hranjenje bolnice s Cowdenovim sindromom po cevki skozi perkutano endoskopsko gastrostomoMiha Lučovnik, Miroslav Vujasinović, Borut Štabuc
Pasti pri diagnostiki karcinoida tankega črevesaŽiva Mrevlje, Borut Štabuc, Marko Sever
Hiperlipidemični pankreatitisMiha Lučovnik, Borut Štabuc
Diagnostična merila za kronično vnetno črevesno bolezen pri otrocih in mladostnikih – priporočila ESPGHAN (prevod in priredba »Meril iz Porta«)Tina Kamhi
Enteralna prehrana v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni pri otrocih in mladostnikihDarja Urlep, Jernej Dolinšek, Dušanka Mičetić-Turk
Gastritis pri otrocihRok Orel
Racionalna slikovna diagnostika mezenterične ishemijePeter Popovič
Računalniška tomografija s portalnim ojačenjemPeter Popovič, Erika Brenčič
Rektalna gonoreja in klamidijski proktitisBoštjan Mlakar
Kakovost dela v splošni praksi zdravnikov zasebnikovEdita Hadžimuratović

 

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​