Gastroenterolog

November 2007 • letnik 11, številka 24/25​​

Datum izdaje številke:
10/11/2007
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Ob 40. obletnici ustanovitve Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo

Letos mine­va 40 let, odkar je bilo v Rogaški Slatini usta­nov­lje­no stro­kov­no zdru­že­nje slo­ven­skih gastro­en­te­ro­lo­gov, Gastroenterološka sek­ci­ja Slovenskega zdrav­ni­ške­ga dru­štva (GS SZD). Od same­ga začet­ka je delo­va­la mul­ti­dis­ci­pli­nar­no, kar doka­zu­je tudi stro­ka nje­nih pred­sed­ni­kov: prvi, s pet­let­nim man­da­tom, je bil inter­nist gastro­en­te­ro­log prof. dr. Jože Satler, drugi pa ­kirurg prof. dr. Mitja Kovič. Že leta 1971 je Združenje dobi­lo svoj domi­cil v Rogaški Slatini.

Leta 1977, 10 let po usta­no­vit­vi, so bili na ­občnem zboru prvič izvo­lje­ni pred­sed­nik in drugi orga­ni sek­ci­je: za pred­sed­ni­ka prim. Andrej Lušicky, za taj­ni­ka doc. dr. Jože Neudauer in za bla­gaj­ni­ka dr. Branko Babič. V nad­zor­ni odbor so bili izvo­lje­ni prim. dr. Mirko Drobnič, prim. dr. Oskar Končan in dr. Marjan Steinbach. GS SZD je ­takrat štela 90 čla­nov, pred­vsem inter­ni­stov in kirur­gov, pa tudi spe­ci­a­li­stov dru­gih strok, usmer­je­nih v gastro­en­te­ro­lo­gi­jo. V obdo­bju 1977–1980 je sek­ci­ja orga­ni­zi­ra­la sedem red­nih stro­kov­nih sestan­kov.

V letih 1980–1985 je GS SZD vodil odbor v sesta­vi: prof. dr. Herbert Zaveršnik, pred­sed­nik, dr. Jože Kokovnik, taj­nik, dr. Bojan Glavnik, bla­gaj­nik. Strokovni sestan­ki so bili dva­krat letno, spo­mla­di v Rogaški Slatini, jese­ni pa v dru­gih kra­jih Slovenije. Do leta 1990 so bili spo­mla­dan­ski sestan­ki inter­sek­cij­ski – poleg čla­nov GS SZD so se jih ude­le­že­va­li tudi hrva­ški zdrav­ni­ki, usmer­je­ni v gastro­en­te­ro­lo­gi­jo, člani Zbora lječ­ni­ka Hrvatske.

V obdo­bju 1985–1989 je odbo­ru GS SZD pred­se­do­val prim. dr. Rado Sfiligoj, pod­pred­sed­nik je bil dr. Marjan Steinbach, taj­nik dr. Marjan Skalicki, dr. Dušanka Micetič-Turk pa bla­gaj­ni­čar­ka. Stalni taj­nik je ­postal dr. Jože Kokovnik. V nad­zor­ni odbor so bili ime­no­va­ni: prim. dr. Mirko Drobnič, prof. dr. Herbert Zaveršnik, prof. dr. Vladimir Žakelj in dr. Anton Murgel. Strokovni sestan­ki so bili dva­krat letno, GS SZD je imela 103 člane.

V nasled­njem man­da­tu, 1989–1995, je bil pred­sed­nik sek­ci­je prof. dr. Vladislav Pegan, za njim pa je bila na to funk­ci­jo izvo­lje­na prof. dr. Saša Markovič (pod­pred­sed­nik je bil prim. dr. Borut Kocijančič, taj­nik dr. Miran Koželj, bla­gaj­nik pa dr. Bojan Tepeš). Leta 1995 sta bili v GS usta­nov­lje­ni dve »pod­sek­ci­ji«: prof. dr. Igor Križman je ­postal pred­sed­nik Endo­skopske, prof. dr. Eldar Gadžijev pa pred­sed­nik Hepatopankreatobiliarne sek­ci­je.

Po letu 1995 smo na stro­kov­nih sestan­kih, ki so bili redni dva­krat na leto, po teme­lji­tem raz­prav­lja­nju siste­ma­tič­no spre­je­ma­li slo­ven­ske smer­ni­ce za dia­gno­sti­ko in zdrav­lje­nje pogo­stej­ših bolez­ni pre­ba­vil.

Maja 1997 smo zače­li pre­da­va­nja s stro­kov­nih sestan­kov objav­lja­ti v stro­kov­ni revi­ji Gastroenterolog. Prvi ured­nik je bil prof. dr. Mirko Omejc, drugi, od leta 2000 do 2002, dr. Andrej Gruden, od leta 2003 pa je glav­ni ured­nik prof. dr. Borut Štabuc. Revija, ki izha­ja dva­krat letno, od leta 2004 objav­lja recen­zi­ra­ne pre­gled­ne, stro­kov­ne in raz­is­ko­val­ne član­ke ter poro­či­la o pri­me­rih.

Leta 1999 se je Gastroenterološka sek­ci­ja SZD na red­nem stro­kov­nem sre­ča­nju v Rogaški Slatini pre­i­me­no­va­la v Slovensko zdru­že­nje za gastro­en­te­ro­lo­gi­jo in hepa­to­lo­gi­jo. Takrat je spre­je­la še danes veljav­ni sta­tut in logo­tip.
Leta 2005 je bilo izvo­lje­no novo vod­stvo – doc. dr. Franc Jelenc za pred­sed­ni­ka, prim. dr. Borut Kocijančič in prof. dr. Bojan Tepeš za pod­pred­sed­ni­ka, za taj­ni­ka dr. Aleš Tomažič in za bla­gaj­ni­ka prof. dr. Bojan Tepeš. Dr. Vladimira Mlinariča je na mestu pred­sed­ni­ka endo­skop­ske sek­ci­je zame­njal dr. Milan Stefanovič. Predsednik hepa­to­bi­li­ar­no­pan­kre­a­tič­ne sek­ci­je je ­postal doc. dr. Stojan Potrč, kolo­prok­to­lo­ške sek­ci­je pa doc. dr. Pavle Košorok.

Združenje je v 40 letih svo­je­ga delo­va­nja pri­pra­vi­lo okrog 80 stro­kov­nih sre­čanj gastro­en­te­ro­lo­gov, inter­ni­stov, kirur­gov, rent­ge­no­lo­gov, pedi­a­trov, pato­lo­gov in dru­gih stro­kov­nja­kov. Poleg teh red­nih stro­kov­nih sre­čanj je v ­zadnjih sedem letih pri­pra­vi­lo še Prvi slo­ven­sko-avstrij­sko-hrva­ški gastro­en­te­ro­lo­ški kon­gres leta 2000 v Portorožu, Prvi črno­gor­sko-slo­ven­ski sim­­po­­zij gastro­en­te­ro­lo­gi­je in hepa­to­lo­gi­je v Podgorici leta 2003, Prvi kon­gres Slovenskega zdru­že­nja za gastro­­en­te­ro­lo­gi­jo in hepa­to­lo­gi­jo z med­na­rod­no ude­lež­bo na Bledu okto­bra 2004, Drugi kolo­prok­to­lo­ški kon­gres in Prvi kon­gres slo­ven­skih medi­cin­skih ­sester ter zdrav­stve­nih teh­ni­kov v endo­sko­pi­ji; v letih 2005 in 2007 smo na Bledu orga­ni­zi­ra­li med­na­rod­ni sim­po­zij EAGE (European Association for Gastro­ente­rology and En­do­scopy) ter Falkov sim­po­zij v Ljubljani in v Portorožu.

Slovensko zdru­že­nje za gastro­en­te­ro­lo­gi­jo in hepa­to­lo­­gi­jo, eden od nosil­cev napred­ka v slo­ven­ski gastro­­en­­te­­ro­­lo­gi­ji, poma­ga pre­na­ša­ti novo zna­nje iz sveta v Slove­nijo, skrbi za pri­pra­vo stro­kov­nih smer­nic in se v ­zadnjem času aktiv­no vklju­ču­je v pro­gram pre­se­ja­nja za raka debe­le­ga čre­ve­sa in danke. Zaradi veli­ke inci­den­ce in umr­lji­vo­sti za rakom debe­le­ga čre­ve­sa in danke v Sloveniji, zara­di stro­kov­nih in poli­tič­nih ute­me­lji­tev, pred­vsem pa zara­di zmož­no­sti slo­ven­skih gastro­en­te­ro­lo­gov ver­ja­me­mo, da bo pro­gram pre­se­ja­nja, ki ga je letos potr­dil Zdravstveni svet, zaži­vel že v letu 2008. Zato je tokrat­na dvoj­na šte­vil­ka revi­je ob dru­gih stro­kov­nih član­kih name­nje­na pred­vsem zgod­nje­mu odkri­va­nju raka in pre­se­ja­nju za raka debe­le­ga čre­ve­sa in danke.

Dr. Jože Kokovnik
Prof. dr. Bojan Tepeš
Prof. dr. Borut Štabuc, ured­nik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije November 2007 • letnik 11, številka 24/25​​

Pregled prispevkov v reviji

Uvodnik – ob 40-letnici SZGHBorut Štabuc
Nevarnostni dejavniki za raka debelega črevesa in danke ter vloga zdravnika družinske medicine pri njegovem zgodnjem odkrivanju in preprečevanjuKsenija Tušek-Bunc
Zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke pri bolj ogroženih skupinah ljudiBojan Tepeš
Zagotavljanje kakovosti v državnem programu presejanja za raka debelega črevesa in danke in njegovega zgodnjega odkrivanjaMilan Stefanovič
Intenzivno zdravljenje akutnega pankreatitisaAna Špec-Marn, Boriana Kremžar, Barbara Prosen, Tatjana Bukovac, Primož Gradišek
Imunosupresivna terapija in zavrnitvena reakcija po presaditvi jeterMojca Ribnikar
Zdravljenje Crohnove bolezni z adalimumabom (Humira)Ivan Ferkolj
Endoskopska hemostaza in farmakološko zdravljenje pri nevarikoznih krvavitvah iz zgornje prebavne ceviPavel Skok
Kirurško zdravljenje iatrogenih in spontanih perforacij požiralnikaBojan Veingerl, Aljaž Hojski, Damjan Vidovič, Anton Zorko
Manifestacija sistemske vezivnotkivne bolezni pri bolnici s celiakijo – opis primeraDenis Perko, Rado Janša
Multipla limfomatozna polipoza po remisiji velikoceličnega B limfoma tonzil in vratnih bezgavk – opis primeraDenis Perko, Rado Janša

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​