Statut društva

z imenom:

Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo ​

I. Poglavje

Splošne določbe

Ime

1. člen

Polno ime društva (v nadaljevanju: Združenje) glasi: Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo.

Skrajšano ime združenja glasi: Slovensko združenje za gastroenterologijo.

Pri nastopanju zunaj meja RS in pri mednarodnem sodelovanju se poleg slovenskega imena uporablja tudi njegov prevod v angleščino, ki glasi: Slovenian Association for Gastroenterology and Hepatology.

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež

2. člen

Sedež združenja je na naslovu:

Zdraviliški trg 9, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Delovanje združenja

3. člen

Združenje deluje na področju Republike Slovenije (RS) in v tujini. Člani združenja so lahko slovenski državljani in tujci.

Združenje sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami v RS in v tujini in se lahko včlani v različna domača in tuja združenja v skladu z njegovim namenom. 

Način zagotavljanja javnosti dela združenja

4. člen

Delovanja združenja temelji na načelih prostovoljnosti in javnosti, kar se zagotovi z ustrezno organizacijo in vodenjem dokumentacije, zlasti pa s tem, da se:

 • omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sestankih;
 • da je predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje sestanke ter druge informacije o svojem delu;
 • sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki javnega obveščanja.
 • objavlja vabila in zapisnike na oglasni deski v prostorih združenja
 • obvešča o svojem delu in temah povezanih s cilji in namenom združenja preko sredstev javnega obveščanja, z izdajanjem drugih tiskanih publikacij, brošur in knjig.

Seja organov združenja so javne. Po potrebi se nanje vabijo novinarji ali druge osebe.

Za zagotovitev javnosti delaje odgovoren predsednik združenja.

Čas trajanja delovanja združenja

5. člen

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas.

Pravni prednik

6. člen

Združenje nadaljuje tradicijo dosedanje Sekcije za gastroenterologijo in hepatologijo SZD, v vsebinskem smislu pa nadaljuje tradicijo Zdravniškega bralnega združenja v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Združenje zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v Slovensko zdravniško združenje in 16. maja 1980 na občnem zboru v Slovensko zdravniško združenje-Zveza zdravniških društev.

Namen ustanovitve

7. člen
Splošni namen

Namen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je predvsem zdravnikov, ki delujejo na interesnem področju gastroenterologije in hepatologije (internisti, kirurgi, onkologi, pediatri, infektologi, patologi, rentgenologi), se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu v skladu z določbami zakona o društvih in tega statuta združenja.

Strokovni namen

Strokovni namen ustanovitve določa 17. člen III. poglavju tega statuta.

Združenje si bo prizadevalo pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu.

Pečat in zaščitni znak

8. člen

Združenje uporablja pečat z napisom »Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo«, na obodu in znakom združenja ter zaporedno številko pečata v sredini.

Združenje ima zaščitni znak, katerega obliko in vsebino določi predsedstvo s sklepom. Tak lasten znak se uporablja v poslovanju, na žigu, v zvezi s celostno podobo združenja, ter na vizitkah voljenih organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem združenja.

II. Poglavje

Financiranje združenja

9. člen

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s kotizacijami na strokovnih sestankih, katere so častni člani in specializanti oproščeni
 • s članarino
 • iz materialnih pravic in dejavnosti združenja
 • iz prejetih nadomestil za izvajanje javnih pooblastil
 • z darili in volili
 • s prispevki donatorjev
 • iz drugih virov, zlasti iz javnih sredstev.

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo združenje ustanovljeno.

Združenje lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

Sredstva, ki jih pridobi združenje za svojo dejavnost, se zbirajo na njegovem žiro računu.

S temi sredstvi razpolaga izključno Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo.

Odredbodajalca in samostojni odgovorni osebi sta predsednik in zakladnik združenja, ki svoja pooblastila pridobi z aktom o imenovanju.

Članstvo v društvu, častni član, simpatizer, podporni član in donator

10. člen

Združenje je društvo zdravnikov gastroenterologov in hepatologov in znanstvenih delavcev, katerih predmet raziskovanja je na področju gastroenterologije in hepatologije ter zdravnikov, ki so kako drugače povezani z opravljanjem dela na področju gastroenterologije in hepatologije.

Član društva lahko postane oseba iz prvega odstavka tega člena, ki izrazi željo postati član društva, sprejme določila tega statuta ter v ta namen poda pismeno pristopno izjavo. Član društva lahko postane tudi tuj državljan, če izkaže interes, ki je v skladu s cilji društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

O sprejemu v članstvo društva odloča predsedstvo društva.

Člani društva so lahko častni ali redni.

11. člen

Člani društva imajo enake pravice in dolžnosti.

Pravice članov društva so:
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • da uporabljajo vsa sredstva, ki so last društva ali jih ima društvo v uporabi;
 • da sodelujejo v vseh dejavnostih društva;
 • da dajejo predloge ter sugestije organom društva za delo in izpolnjevanje nalog;
 • da nosijo znak društva in da dobijo člansko izkaznico
Dolžnosti članov društva so:
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • da se pri svojem delu ravnajo po statutu društva ter drugih aktih društva;
 • da aktivno sodelujejo pri delu organov društva;
 • da sodelujejo pri vseh dejavnostih s katerimi društvo ustvarja dohodke, ki krepijo materialno bazo društva;
 • da spoštujejo ta pravila in sklepe organov društva;
 • da spoštujejo odločbe organov društva;
 • da skrbijo za objekte in druga sredstva društva s katerimi razpolagajo in so jim dana v uporabo ter upravljanje.

Združenje ima lahko člansko izkaznico. Obliko in vsebina članske izkaznice določi predsedstvo s sklepom.

Vsak član prejema obvestila o strokovnih sestankih in revijo Gastroenterolog.

12. člen

V delu združenja poleg rednih članov lahko sodelujejo oziroma nastopajo tudi častni člani in drugi simpatizerji, zlasti tudi podporni člani in donatorji.

Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem izjemno prispevala k razvoju in ugledu stroke in društva, ali kako drugače prispevala k njegovemu delovanju in ki jo društvo kot tako imenuje.

Naziv častni član Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

13. člen

Pravni ali fizični osebi, državnemu organu ali funkcionarju lahko skupščina združenja s posebno listino podeli častni naziv podporni član ali donator, če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanja ali razvoj dejavnosti združenja.

Ta naziv je lahko tudi omejen z dostavkom za določeno leto ali obdobje, če je prispevek tovrstnega značaja. Tovrstni nazivi se isti pravni ali fizični osebi, organu ali funkcionarju lahko podelijo tudi večkrat.

Nosilcu častnega naziva, katerega prispevek je moč finančno ovrednotiti in se ga izkazuje v poslovnih knjigah, sc v skladu s finančnimi predpisi in politiko združenja izstavi tudi ustrezno potrdilo za davčni organ.

Potrdila iz prejšnjega odstavka je pristojen izdati tajnik že pred potrditvijo na skupščini. V kolikor skupščina odločitve tajnika ne potrdi, se o tem nosilcu izstavi ustrezno novo listino.

Naziv podporni član ali donator združenja za leto .(ali obdobje) je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

14. člen

Pravice in dolžnosti članov združenju so častne. Za svoje delo v organih člani praviloma ne prejemajo plačila ali nagrade. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član združenja pokaže ob svojem delu, lahko predsedstvo prizna takemu članu ustrezno nagrado.

15. člen

Članstvo v združenju preneha:

 • z izstopom;
 • s črtanjem iz evidence;
 • z izključitvijo na podlagi odločbe predsedstva;
 • s smrtjo.

Član lahko izstopi iz združenja prostovoljno. Ob izstopu poda organom združenja pismeno izjavo o izstopu.

Član se črta iz združenja, če ne plača članarine do postavljenega roka.

Član se izključi iz združenja, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v tem statutu, če zavestno ravna proti interesu in ugledu združenja, lahko pa tudi, če je obsojen za kakšno nečastno dejanje.

Finančno poslovanje

16. člen

Finančno poslovanje združenja se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za združenja.

Poročila o poslovanju pripravi zakladnik združenja, sprejme pa ga skupščina združenja.

III. Poglavje

Strokovni cilji, nameni in naloge

17. člen

Cilji so zlasti ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje naj večje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.

Za doseganje ciljev, navedenih v prvem odstavku tega člena, združenje razvija zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja:

 1. sodeluje pri pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju gastroenterologije v sodelovanju z ustreznimi katedrami medicinskih fakultet,
 2. usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju,
 3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju gastroenterologije v sodelovanju Univerzo v Ljubljani,
 4. spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru strokovnih sekcij in združenj združenja,
 5. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju gastroenterologije zlasti s tem, da:
 6. organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju gastroenterologije,
 7. vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega izobraževanja in usposabljanja na področju gastroenterologije, sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega izobraževanja v Republiki Sloveniji, pred uradno objavo tega koledarja ali njegovega dela v uradnem glasilu SZD Zdravniški vestnik,
 8. skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju gastroenterologije,
 9. organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s področja gastroenterologije,
 10. sodeluje pri oblikovanju podiplomskega izobraževanja na področju gastroenterologije,
 11. zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj gastroenterologije in so v interesu članstva,
 12. razvija metode in oblike dela na področju gastroenterologije, ki so v interesu članstva,
 13. sodeluje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil s področja gastroenterologije in predlaga njihovo registracijo,
 14. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju gastroenterologije,
 15. Skupaj z Zdravniško Zbornico, ZZZS in Ministrstvom za zdravje sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju gastroenterologije,
 16. izdaja strokovno revijo Gastroenterolog.
 17. Znotraj združenja ima sekcije za Endoskopijo, Sekcijo za HPB (bolezni jeter, žolčnih poti in trebušne slinavke), sekcijo za Koloproktologijo in sekcijo koncesionarjev zasebnikov,
 18. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikilrna področju gastroenterologije,
 19. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniškega združenja (World Medical Association) na področju gastroenterologije,
 20. prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezna strokovna združenja
 21. v skladu s statutom združenja sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, drugimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju gastroenterologije,
 22. sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije,
 23. v skladu s statutom združenja sodeluje z zbornicami in sindikati,
 24. omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom,
 25. v skladu s statutom združenja sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v RS,
 26. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov,
 27. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov,
 28. v skladu z izkazanim delovanjem združenja v javnem interesu in združenju podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom o podelitvi,
 29. v skladu s statutom združenja se povezuje s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.

IV. Poglavje

Organi združenja

18. člen

Združenje ima naslednje organe:

 • skupščino združenja
 • predsedstvo
 • tajnik združenja
 • zakladnik
 • stalne in začasne sekcije
 • strokovni svet
 • častno razsodišče.

Skupščina združenja lahko sprejme sklep, da se zaradi manjšega števila članov združenja ne izvedejo volitve organov združenja, temveč se izvoli samo zastopnik združenja. V takem primeru opravlja naloge predsedstva predsednik združenja.

V skladu s statutom združenja lahko imenuje predstavniški, gostovalni ali opazovalni organ pri drugih organizacijah in organih v državi ali tujini.

Skupščina

19. člen

Skupščina je najvišji organ združenja. Sestavljajo jo vsi člani. Skupščina je redna ali izredna.

Redna skupščina:

Skupščina se sestaja najmanj 1 krat (enkrat) letno. Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani združenja prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja skupščine. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov združenja. Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna ob napovedani uri, se zasedanje prestavi za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 % članov.

Izredna skupščina:

Izredna skupščina se skliče, kadar to zahteva delovanje združenja. O sklicu izredne skupščine odloča predsedstvo. Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj ene četrtine članov združenja najkasneje v 45 dneh po dani zahtevi. Za sklic izredne skupščine in njeno odločanje veljajo enaka pravila, kot za redno skupščino.

Dopisna skupščina:

V primeru, da obstajajo tehtni razlogi, se lahko skupščino skliče tudi po dopisni metodi, pod pogojem, da se vsem članom hkrati pošlje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov in končnim rokom pisnega glasovanja. O sklepih se lahko glasuje samo: za, proti ali vzdržan.

Sklepi skupščine so potrjeni z navadno večino glasov prisotnih članov. Kadar skupščina odloča o več alternativnih sklepih, je sprejet sklep, za katerega je glasovalo več udeležencev na skupščini. Na dopisni seji skupščina odloča z večino vseh prejetih glasov.

20. člen

Dnevni red in predloge sklepov skupščine določi predsedstvo združenja in jih sporoči skupaj s sklicem skupščine.

Nasprotne predloge sklepov lahko vsak član poda med razpravo o vsaki točki dnevnega reda.

Vsak član združenja lahko najkasneje 3 dni pred skupščina poda svoje predloge za dnevni red s predlogi sklepov skupščine združenja. Skupščina o uvrstitvi dodatnih točk dnevnega reda s predlogi sklepov odloča pred odločanjem o dnevnem redu.

Skupščino sklicuje predsednik združenja.

Organi skupščine so delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja zapisnika, kijih imenuje skupščina izmed prisotnih članov združenja. Delovni predsednik vodi delo skupščine, zapisnikar sestavi zapisnik skupščine, overitelja zapisnika pa s svojim podpisom potrdita skladnost zapisnika s sprejetimi sklepi.

21. člen

Pristojnosti skupščine so:

Skupščina imenuje:
 • predsednika, podpredsednika in druge člane predsedstva združenja,
 • člane nadzornega odbora.
Skupščina obravnava in sprejema:
 • program združenja
 • zaključni račun
 • odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva in nadzornega odbora
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
 • sklepa o prenehanju delovanja združenja
 • spremembe tega akta
 • poročila organov združenja
 • predloge predsedstva
 • kratkoročni in dolgoročni finančni plan združenja ter interne finančne obveznosti, v skladu z obveznostmi združenja in v skladu z višino finančnih virov združenja

Za posamezne naloge, kjer ni potrebno sodelovanje vseh članov, lahko skupščina organizira ožje odbore.

Zaradi operativnih nalog, lahko skupščina imenuje posebne komisije.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovitelja.

Predsedstvo in predsednik

22. člen

Predsedstvo sestavljajo: predsednik, prvi podpredsednika, drugi podpredsednik, tajnik, zakladnik, lahko tudi dodatni člani in predsedniki sekcij. Član predsedstva lahko izjemoma opravlja več funkcij.

Skupščina združenja za predsednika združenja v mandatnem obdobju imenuje prvega podpredsednika združenja v prejšnjem mandatnem obdobju. Za drugega podpredsednika združenja v mandatnem obdobju imenuje predsednika združenja v prejšnjem mandatnem obdobju. Prvega podpredsednika združenja skupščina imenuje izmed vseh članov združenja.

Mandat članov predsedstva je 4 leta brez omejitve ponovnega imenovanja in se po pravilu konča z organizacijo mednarodnega kongresa SZGH.

Mandat članov predsedstva, ki so člani po funkciji preneha v primeru prenehanja opravljanja funkcije.

Predsedstvo se sestaja vsaj 4 krat letno.

Predsedstvu predseduje predsednik združenja.

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini združenja. V času med dvema zasedanjema skupščine izvršuje njeno funkcijo.

Predsedstvo sklepa veljavno, če so bili na sejo vabljeni vsi njegovi člani in je od njih na seji prisotna najmanj polovica. Sklepi so potrjeni z navadno večino. Če je število glasov pri glasovanju izenačeno, velja glas predsednika združenja kot odločujoči.

Predsedstvo sklicuje predsednik združenja. Na zahtevo najmanj ene tretjine članov, je predsednik dolžan sklicati predsedstvo v roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.

O sklepih predsedstva se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik združenja in zapisnikar. Zapisnik je potrebno predložiti v potrditev na prvi naslednji seji predsedstva.

Naloge predsedstva so:
 • sklicuje skupščino združenja
 • skrbi za izvrševanje programa dela združenja
 • pripravlja predloge aktov združenja
 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja
 • upravlja s premoženjem združenja
 • uresničuje druge naloge, ki mu jih dodatno naloži skupščina
 • zoper člane združenja vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom
23. člen

Predsednik združenja je častni in predstavniški organ združenja. Voli ga skupščina za obdobje 4 let, z možnostjo večkratne ponovne izvolitve. Po funkciji predseduje predsedstvu združenja.

Predsednik združenja zastopa in predstavlja združenje pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Za svoje delo je odgovoren skupščini in predsedstvu.

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločenega glasovanja njegov glas odločilen.

24. člen

Tajnik je organizacijski izvršilni organ združenja s pravico polnopravnega zastopanja združenja na temelju statuta in drugih v združenju veljavnih aktov. Voli ga skupščina za obdobje 4 let, z možnostjo večkratne ponovne izvolitve.

Tajnik združenja opravlja strokovno tehnično in administrativno delo, ter skrbi za koordinacijo med organi združenja. Za svoje delo je odgovoren skupščini in predsedstvu.

Tajnik je pooblaščen, da podeli posamezno ali generalno pooblastilo drugi osebi za posamezno operativno vrsto opravil. V kolikor da pooblastilo za nedoločen čas, o tem obvesti predsedstvo.

25. člen

Zakladnik je odgovoren za finančno materialno poslovanje združenja, ki ga vodi v sodelovanju z računovodjo združenja. Zakladnik je pooblaščen za podpisovanje računov i drugih finančnih dokumentov. Voli ga skupščina za obdobje 4 let, z možnostjo večkratne ponovne izvolitve.

Zakladnik je za svoje delo odgovoren skupščini in predsedstvu.

Stalne in začasne sekcije

26. člen

Za zagotavljanja potreb določenih članov združenja in izvajanje posameznih nalog ima združenje stalne in začasne sekcije.

Stalne sekcije združenja so:

 • Endoskopska,
 • Hepatobiliarna,
 • Koloproktološka in
 • Sekcija zasebnikev-koncesionarjev.

V delo sekcije se lahko vključijo vsi člani društva. Delo sekcije vodi predsednik sekcije, kije hkrati tudi član predsedstva združenja. Predsednike sekcij imenuje skupščina združenja. Ista oseba lahko vodi delo več sekcij ali vodi sekcijo in opravlja drugo funkcijo v predsedstvu družbe.

27. člen

Naloge in predsednika začasnih sekcij določi skupščina ob njihovi ustanovitvi. Za svoje delo so sekcije odgovorne predsedstvu. Izjemoma lahko združenje k sodelovanju pri delu sekcij povabi zunanje sodelavce. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom združenja.

Strokovni svet

28. člen

Strokovni svet je posvetovalno telo predsedstva, katerega namen je, da s svojimi predlogi in pobudami združenje v največji meri zagotovi potrebe članstva s področja spremljanja razvoja medicinskih ved, pridobivanja novega znanja, seznanjanja z novimi metodami diagnosticiranja in zdravljenja ter drugih strokovnih vprašanj.

Strokovni svet sestavljajo člani predsedstva, predstojniki gastroenteroloških in gastrokirurških oddelkov UKC Ljubljana in Maribor in predstavniki regionalnih bolnišnic. Poleg njih pa še predstavnik pediatrov gastroenterologov, patologov, rentgenologov, onkologov, onkologov-radioterapevtov, po potrebi pa še predstavnik združenja sester in tehnikov v endoskopiji, stoma terapevtov, varuh bolnikovih pravic in predstavniki civilne družbe. Strokovni svet se sestane vsaj enkrat letno.

Častno razsodišče

29. člen

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in 4 člani. Vsak ima svojega namestnika.

Člane častnega razsodišča imenuje skupščina za obdobje 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Častno razsodišče razsoja v primerih, ko člani združenja ravnajo v nasprotju s Kodeksom medicinske deontologije Slovenije, s tenfaktom, kot najvišjim aktom združenja ali s pravilniki združenja ter usmeritvami WMA.

Delo častnega razsodišča ureja poslovnik, ki ga sprejme predsedstvo.

Razrešitev posameznega funkcionarja

30. člen

Vsak funkcionar združenja je izvoljen kot fizična oseba.

Funkcionarja razrešuje isti organ, ki gaje izvolil, če so za to utemeljeni razlogi. Kot utemeljen razlog se šteje delovanje v nasprotju z interesi združenja.

Funkcionarja se tudi lahko razreši, če za to zaprosi sam.

Priznanja združenja

31. člen

Združenje podeljuje častno članstvo za izjemne dosežke pri razvoju Slovenske gastroenterologije in hepatologije in dosežene uspehe in delo v združenju. Praviloma se podeljujejo na skupščini združenja. Pogoje za častno članstvo v združenju in za pridobitev priznanj, njihov namen in ostale podrobnosti urejajo posebni pravilniki v skladu s veljavnimi akti.

Vsak častni član prejme zlati znak in plaketo.

V. Poglavje

Prenehanje delovanja združenja

32. člen

Združenje preneha z delovanjem:

 • s sklepom skupščine za katerega mora glasovati 2/3 navzočih članov
 • s spojitvijo z drugimi društvi
 • s pripojitvijo k drugim društvom
 • po samem zakonu

V primeru prenehanja društva na podlagi sklepa skupščine pripadejo vse njegove premičnine in nepremičnine združenju z enako ali sorodno dejavnostjo, ki jo določi občni zbor s sklepom o prenehanju.

Če takega združenja ni, preide premoženje na Občino Rogaška Slatina. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VI. Poglavje

Spremembe jn dopolnitve statuta

33. člen

Ta Statut spremeni skupščina združenja z večino glasov vseh članov združenja, praviloma na seji skupščine. Člani, ki na seji skupščine niso prisotni, o spremembi statuta glasujejo po pošti, pisno. Glasovanje po pošti izvede predsedstvo v roku 7 dni po seji skupščine. Člani, ki želijo glasovati o spremembi statuta morajo izpolnjeno glasovnico vrniti po pošti ali oddati tajniku združenja v 7 dneh po prejemu glasovnice. Izid glasovanja ugotavlja predsedstvo, kije o odločitvi dolžan obvestiti člane v glasilu združenja ali na drug primeren način.

VII. Poglavje

Končna določba

34. člen

Ta Statut začne veljati z dnem sprejema na sestanku skupščine.

 

V Portorožu, dne 5. 11. 2009

Predsednik/ca:

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​